Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad waarin ouders en groepsleerkrachten vertegenwoordigd zijn. De leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel van de school. 

De rol van de MR op school is meedenken over het schoolbeleid. Zij behartigen de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overleggen zij over het beleid en het functioneren van de school. In de wet is vastgesteld over welke schoolzaken de MR een adviserende stem heeft en op welke zaken het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de MR initiatiefrecht.

De MR vergadert gemiddeld 6x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, belangstellende ouders zijn van harte welkom!  Een leerkracht van de school vertelt tijdens sommige vergaderingen over een bepaalde ontwikkeling binnen de school zoals bijvoorbeeld rekenen, bewegingsonderwijs of sociaal-emotionele ontwikkeling. Van de vergadering wordt altijd een verslag gemaakt.

De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Linda Bleijenbergh, Vivian Clement en Yannick van de Woestijne. Vanuit de ouders zijn dit Leoniek Dekker (voorzitter), Olga Roomer en Johan Meulenberg. 

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@franciscus-middelburg.nl